Lactatiekundigen Bollenstreek & Haarlemmermeer
Lactatiekundigen B en H

Privacyverklaring

Ik ben mij er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik je weten welke gegevens ik wanneer verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee je gebruikservaring verbeter. Zo snapt je precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lactatiekundige Bollenstreek. Je dient je ervan bewust te zijn dat Lactatiekundige Bollenstreek niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Lactatiekundige Bollenstreek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Inleiding

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.(verantwoordingsplicht).

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.  Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Verslaglegging

Het doel van verslaglegging is:

  • registratie van de geleverde zorg
  • naslag voor de lactatiekundige
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg
  • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

  • personalia/identificatiegegevens
  • financiële en administratieve gegevens
  • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens

Inzagerecht

De cliënt heeft het recht om de gegevens die over haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan zij de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen (recht op vergetelheid). De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit). Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan zij dit kenbaar maken.

DPIA = Data Protection Impact Assessment

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van een lactatiekundige IBCLC horen niet bij een hoog risico.

Contact met andere zorgverleners

Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Privacy by design of default

De lactatiekundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënte dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 20 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt je dit het beste eerst bij haar kenbaar maken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Berichten/e-mail berichten worden 6 weken na afsluiten van de zorgvraag verwijderd. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie van de website (verhuur/verkoop producten) wordt niet gedeeld met derden. Verslagen n.a.v. een consult worden alleen met toestemming van u als cliënt doorgestuurd naar een zorgverlener (bijv. wijkverpleegkundige consultatiebureau, verloskundige en/of huisarts).

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Het verslag zal in principe minimaal 20 jaar bewaard worden (wettelijk bepaald termijn voor medisch dossier).

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Bronnen

Beroepsprofiel lactatiekundige IBCLC

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat/

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:

Lactatiekundige Bollenstreek

Mignon Waals-Lignac

06-53321140

Privacy protocol NVL